TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 23.5.2018. Viimeisin muutos 21.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Akateeminen Viiniseura ry (AVS)
Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Puheenjohtaja Ira Heikkinen
avs-ry@helsinki.fi

3. Rekisterin nimi
Akateemisen viiniseuran jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito
(nimi ja kotipaikka), yhdistyksen sääntöjen vaatima HYY:n jäsenten osuus yhdistyksen jäsenistä
(HYY:n jäsenyys) sekä ylläpitää seuran jäsenien yhteystietoja tiedottamista varten
(sähköpostiosoite).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
o Nimi
o Kotipaikka
o Sähköpostiosoite
o HYY:n jäsenyys

Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä poistetaan
välittömästi mikäli jäsenyys lakkaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle yhdistyksen jäsenyyteen
liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muille tahoille tietoja ei luovuteta.
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa
salasanasuojauksen takana.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle (avs-ry@helsinki.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

www.akateeminenviiniseura.fi